Utbildning till Webmaster

Kurser som ingått i min utbildning till webmaster på Högskolan Väst, ht. 2020 – vt. 2022, samt i påbyggnadsår 3, inför kandidatexamen 2023 och fristående kurser.

Påbyggnadsår 3, inför kandidatexamen 2023 (60hp):

*Konsekvenser av IT för individ, organisation och samhälle – KOS400, VT23 LP4, 7,5hp
 • Studenten ska visa kunskaper i:
  • ett socialt och ett hållbarhetsperspektiv på informatikämnet
  • konsekvenser av digitalisering för individ, organisation och samhälle
  • etiska förhållningssätt till digitalisering.
 • Studenten ska visa färdigheter och förmåga att:
  • kritiskt tolka och systematiskt analysera forskning och teorier inom valt delområde
  • muntligt och skriftligt i enlighet med akademiska krav på innehåll, klart och tydligt redogöra för sina argument och slutsatser på ett logiskt och tydligt sätt.
 • Studenten ska visa värderingsförmåga och förhållningssätt i att:
  • problematisera och diskutera frågor som rör samband mellan digitalisering och individ, organisation, samhälle, utifrån ett etiskt och professionellt förhållningssätt.
*Examensarbete i informatik – EXI500, VT23 LP3 + LP4, 15hp (Publicerat i DIVA)
 • Efter genomgången kurs ska studenten visa:
  • kunskap och förståelse:
   • inom det för examensarbetet valda forskningsområdet
   • fördjupade kunskaper inom vissa delar av huvudområdet informatik
   • fördjupad metodkunskap inom valt forskningsområde
   • medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
  • Färdighet och förmåga att/till:
   • självständigt kritiskt tolka och systematiskt analysera komplexa frågeställningar och företeelser, samt teorier inom området
   • självständigt formulera relevanta frågeställningar
   • självständigt planera och genomföra en vetenskaplig studie inom informatik, och därigenom välja lämpliga vetenskapliga metoder för att söka, samla in, värdera och analysera data
   • muntligt och skriftligt, i enlighet med akademiska krav på innehåll, språk och form, klart och tydligt redogöra för och diskutera sina argument och slutsatser på ett trovärdigt och logiskt sätt
   • etisk bedömning av metodanvändning samt ett professionellt förhållningssätt till personer som medverkar i en vetenskaplig studie samt övriga intressenter
  • Värderingsförmåga och förhållningssätt att:
   • självständigt inom valt forskningsområde kritiskt värdera och diskutera vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
   • kritiskt granska och konstruktivt diskutera kring sitt eget och andras examensarbete och andra vetenskapliga texter
   • förmåga att identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskaper och att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling
 • Kursen examineras genom:
  • planeringsrapport som inlämnas och diskuteras i seminarieform
  • manus för examensarbetet inför slutseminarium
  • slutseminarium där studenten muntligt presenterar och försvarar sitt examensarbete samt opponentskap där studenten kritiskt granskar ett annat examensarbete
  • skriftligt färdigställande av examensarbetet i form av en uppsats som slutbedöms
  • Arbetet ska även lämnas in i digital form (MSWord eller pdf). Vid godkänt resultat på kursen kommer arbetet att arkiveras i DiVA.
*Informatik, teori och forskningsmetodik – ITF400, VT23 LP3, 7,5hp
 • De studerande ska visa kunskap om
  • teoretiska inriktningar inom informatikämnet
  • några aktuella forskningsområden inom informatik
  • vetenskapsteori (introduktion)
  • forskningsprocessen samt vetenskaplig forskningsmetodik
 • De studerande ska visa färdigheter i
  • att granska vetenskapliga arbeten
  • att planera ett vetenskapligt arbete
  • att tillämpa kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
 • De studerande ska visa förmåga till
  • etisk bedömning i samband med planering av vetenskaplig studie samt
   metodtillämpning
*Spelutveckling i 3D-miljö – SUV100, HT22 LP2, 7,5hp Ladda hem Sunflower Farm Race och testa!
 • C#
 • Unity
 • Maya
 • Gimp
 • VS (Microsoft Visual Studio)
 • 3D-grafik och dess användningsområden
 • Grundläggande framtagning av 3D-spel
 • Arbete med tillämpningsprojekt med utgångspunkt från kursens teoretiska innehåll
 • Grundläggande hantering av objekts fysiska egenskaper
 • Grundläggande kollisionshantering
 • Tekniker och alternativ för utformning av 3D-grafik
 • Grundläggande algoritmer och datastrukturer för hantering av 3D-objekt
 • Grundläggande hantera fysik-motorer inom spelutveckling
 • Grundläggande hantera 3D-modelleringsverktyg för utformning av 3D-spel
 • Använda ett objektorienterat programspråk för att realisera den tänkta upplevelsen
 • Skapa 3D-spel utifrån de möjligheter och begränsningar en spelmotor kan erbjuda
*Arbetsledning – ABL100, HT22 LP1 + LP2, 7,5hp
 • Ledarskapets betydelse för att främja utveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå kopplat till det moderna arbetslivet
 • Ledarskaps- och organisationsteorier på en övergripande nivå
 • Grunderna i grupprocesser och dess dynamik, kommunikation och konflikthantering
 • Söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information inom arbetslivsforskning
 • Relatera egna erfarenheter till relevanta teorier och modeller om kommunikation, gruppdynamik, konflikthantering och ledarskap
 • Förmåga att ge konstruktiv kritik på andras skriftliga arbete
 • Visa ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till möjligheter och begränsningar inom området arbetsledning
*Medie- och kommunikationsvetenskap I, grundnivå – MKA110, HT22 LP1, 7,5hp
 • Kursen ger en introduktion till ämnet medie- och kommunikationsvetenskap. Centralt är begeppet kommunikation och kommunikationsprocessernas grundläggande roll i samhällslivet och kulturen. Kursen ger en översikt över kommunikation på olika nivåer; individnivå, gruppnivå, samt på den nivå som utgörs av de offentliga medierade kommunikationsprocesserna. Kursen behandlar även skolbildningar inom publikforskningen

Kompletterande kurs på distans på Linnéuniversitetet Växjö – sommar 2023:

*Kreativt skrivande, introduktion – 1KS101, ST23 LP5, 7,5hp (Vildcyklamen, en novell)
 • Efter avslutad kurs ska de studerande kunna:
  • behärska tekniska aspekter av det skönlitterära skrivandet som dialog och personskildring på en grundläggande nivå
  • använda språket kreativt i en kortare, sammanhållen skönlitterär text.
 • Kursen är konstnärlig och ger en introduktion till ämnet kreativt skrivande. Tyngdpunkten ligger på studenternas eget skrivande. I kursen genomförs berättartekniskt inriktade uppgifter och de studerande utformar också en sammanhängande skönlitterär text som utvecklas i samråd med undervisande lärare. Denna kan vara en novell, en diktsvit eller utkastet till ett avsnitt ur en roman beledsagat av en plan för det samlade romanprojektet. Parallellt läses skönlitterära texter för att stärka de studerandes eget skrivande.

Webmasterprogrammet Högskolan Väst, ht. 2020 – vt. 2022:

År 2, (60hp):

Examensarbete, Webmaster – EXB340 – EXB340, VT22 LP4, 7,5hp (Publicerat i DIVA)
 • god förmåga att inhämta kunskaper inom ämnet webbutveckling eller
  webbdesign
 • kan använda under utbildningen förvärvade kunskaper och färdigheter för att lösa
  webbrelaterade problem
 • har god förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för sitt arbete. Examensarbetet
  syftar också till att underlätta inträdet i yrkeslivet
Forskningsmetodik för webmaster – FMW100, VT22 LP4, 7,5hp
 • De studerande ska visa kunskap om och förståelse för:
  • vad som kännetecknar vetenskapligt arbete och förhållningssätt.
 • De studerande ska visa färdighet och förmåga att:
  • på ett grundläggande sätt tillämpa vetenskaplig forskningsmetodik kritiskt granska forskningsprocesser.
 • De studerande ska visa värderingsförmåga och förhållningssätt att:
  • visa ett metodiskt och vetenskapligt godtagbart förhållningssätt i sitt utrednings- eller utvecklingsarbete.
Webbplatsadministration och marknadsföring – WPM100, VT22 LP3, 7,5hp
 • SEO – Sökmotoroptimering samt Google Ads-marknadsföring
 • Vikten av att sökmotoroptimera en webbplats
 • Hur sökmotorer rangordnar webbplatser
 • Vad som påverkar en webbplats ranking på sökmotorer
 • En webbplats livscykel
 • Hitta en sidas relevanta sökord och optimera för dessa
 • Optimera text- och media-material med avseende på sökmotorer
 • Lägga upp en marknadsföringskampanj på relevanta plattformar
 • Hålla en webbplats tillgänglig, säker och uppdaterad.
Utveckling av mobila webbapplikationer – UMW101, VT22 LP3, 7,5hp
 • Metoder för utveckling av mobila webbapplikationer
 • HTML och dess möjligheter vid utveckling av mobila webbapplikationer
 • Den mobila plattformens applikationsgränsnitt och hur hårdvaran kan göras
  åtkomlig för webbapplikationer
 • Server- och klienttekniker som utnyttjas för att bygga upp mobila tjänster
 • Tekniker som medger utveckling av applikationer för flera plattformar och operativsystem, utifrån en gemensam kodbas
 • Att kunna utnyttja HTML för att konstruera en mobil webbapplikation som är
  användbar på flera mobila plattformar
 • Att kunna utnyttja serverprogrammeringtekniker för att skapa funktionalitet för
  mobila webbapplikationer
Content Management Systems – CMS201, HT21 LP2, 7,5hp
 • WordPress
 • PHP
 • Moderna innehållshanterings- respektive webbpubliceringssystem (CMS) uppbyggnad
 • tema– och mallhantering i ett CMS
 • säkerhetsaspekter kring ett CMS
 • installera och konfigurera ett CMS på en webbserver
 • anpassa ett CMS för en given situation
 • förändra ett CMS funktionalitet genom att skapa egna insticksmoduler
Javascriptramverk – JSR200, HT21 LP2, 7,5hp
 • React
 • Angular
 • Vue
 • Moderna javascriptramverks grundläggande funktionalitet
 • Javascriptramverks plats i utvecklingsprocessen
 • Använda javascriptramverk för utvecklandet av en webbplats
 • Utvärdera och välja javascriptramverk efter behov.
Tillämpad databashantering – TDH100, HT21 LP1, 7,5hp
 • Databasmodeller och deras användningsområden, till exempel relationsdatabaser, key-valuedatabaser och dokumentdatabaser
 • Koncept och terminologi kopplad till olika typer av databasmodeller
 • Aspekter kopplade till en databas prestanda
 • Koppla sig mot olika typer av databaser med hjälp av programmeringsspråk såsom till exempel PHP
 • Skapa olika typer av databaser för lagring av olika former av data
 • CRUD – Skapa, läsa, uppdatera och radera data i olika typer av databasmodeller
 • Säkerhetsaspekter vid lagring av data i databaser
Webbprogrammering – WPR201, HT21 LP1, 7,5hp
 • SQL
 • MySQL
 • HTML/CSS
 • Hur jQuery fungerar och hur det kan användas på en webbsida
 • Hur webbservrar fungerar
 • Hur man utvecklar webbsidor i PHP och ASP.net (C#)
 • Sessioner och cookies
 • Databasåtkomst via PHP och ASP.net (C#)
 • VS (Microsoft Visual Studio) – Skapa en webbplats med hjälp av serverskript skrivna i PHP och ASP.net (C#)
 • Hämta information ur databas för att populera webbsidor med PHP och ASP.net (C#)

År 1, (60hp):

Säkerhet och integritet på nätet -SIN100, VT21 LP4, 7,5hp
 • Informationshantering enligt GDPR
 • Säkerhet och integritetsaspekter inom Internet of Things
 • Lagstiftning som gäller inom it-säkerhet och personlig integritet
 • Europeiska och svenska lagar som reglerar integritet, dataskydd och cybersäkerhet
 • Nätverkssäkerhet och webbsäkerhet
 • Säkerhets- och integritets-aspekter inom sociala medier
 • Informationstekniska lösningars styrkor och svagheter vad gäller datasäkerhet
Designprocesser för digitala projekt – DPD200, VT21 LP4, 7,5hp
 • CANVA
 • ADOBE XD
 • Teorier och metoder som används i processen med att ta fram digitala produkter och tjänster
 • Begreppen ”user experience” (UX) samt ”user experience design” (UXD)
 • Områden relaterade till UXD så som informationsarkitektur (IA), grafiska
  användargränssnitt (UI) och interaktionsdesign (IxD) samt hur dessa relaterar till
  varandra
 • UX på olika typer av enheter och i olika kontexter
 • Använda UX-metoder i syfte att utveckla väldesignade webbplatser och appar med
  fokus på användarens upplevelse
 • Hantera designmål och krav
 • Redogöra för designval som ligger till grund för den färdiga artefakten
 • Arbeta med UX enskilt såväl som att vara en del av en designgrupp
 • Använda professionella verktyg för digitalt bildarbete.
 • Visa värderingsförmåga och förhållningssätt till den egna designprocessen.
Avancerad webbutveckling med HTML och CSS – AWH201, VT21 LP3, 7,5hp
 • Bootstrap
 • SASS
 • LESS
 • Olika html-ramverk (frameworks) för skapandet av webbplatser
 • Preprocessorer för skapande av CSS
 • Objektorienterad CSS (OOCSS)
 • Hur en webbserver och en webbläsare kommunicerar
 • Tekniker för att optimera HTML och CSS avseende storlek och antal serveranrop
 • Optimera CSS och HTML samt vanligt förekommande objekt såsom bilder
 • Generera CSS med hjälp av preprocessorer
 • Använda html-ramverk för framtagandet av webbplatser
 • Modifiera html-ramverk
Media för webben – MFW110, VT21 LP3, 7,5hp, En liten film: Inspiration
 • Shotcut
 • Audacity
 • Grundläggande hantering av ljud, bild och animation för webbpublicering
 • Grundläggande audiovisuellt berättande
 • Anpassning av ljud och videoinformation för distribution på webben
 • Kommunikation med hjälp av mediematerial
 • Producera digitala ljud och bild komponenter inom givna tidsramar och under givna
  förutsättningar
 • Skapa en mindre medieproduktion för distribution på webben
Intranet/Internet – tjänster, nät – ITN100, HT20 LP2, 7,5hp
 • Driftsätta ett serveroperativsystem
 • Grundläggande nätverkskunskap
 • Virtuella maskiner – Virtualseringsprogramvara
 • Datasäkerhetsaspekter
 • Brandväggs konfigurering
 • Styra ett serveroprativsystem (Linux) från kommandoraden
 • Redigera konfigurationsfiler och göra skript
Grundläggande javascriptprogrammering – GJP100, HT20 LP2, 7,5hp ~Fly Killer~ (litet, irriterande spel)
 • Programmeringsmetodik med algoritmkonstruktion och strukturerad
  programmering
 • Kontrollstrukturer, datatyper, och variabler
 • Metoder/funktioner
 • En- och tvådimensionella arrayer
 • Felhantering och debugging
 • Grundläggande OOP principer
Grafisk design för webb – GDB100, HT20 LP1, 7,5hp
 • Photoshop
 • ADOBE XD
 • Grundläggande designprocess
 • Grundläggande bildredigering, bildformat och kompression
 • Grundläggande färgteori, typografi och layout.
 • Använda och bearbeta digital grafik
 • Kommunicera med bild och form.
 • Förstå digital grafik ur designperspektiv
Webbutveckling med HTML och CSS – WUH100, HT20 LP1, 7,5hp (Examinerande uppgift – portfoliosida)
 • XHTML
 • HTML5
 • CSS
 • Responsiv webdesign
 • W3C standarder och riktlinjer
 • Validering
 • caniuse.com

Övriga kurser:

Jag utökade mina kunskaper med ytterligare en fristående distans-kurs på Högskolan Väst – höst 2023. Denna ingår inte i min utbildning till webmaster, men var intressant för att få bättre insikt vad gäller kryptovalutor:

* Dessa kurser är fristående och ej del av webmaster programmet

Examensarbeten:

Högskoleexamen och Kandidatexamen

Min portfolio (ej fullständig än):